Формування вихідних параметрів виробу на стадії створення його життєвого циклу

Автор(и)

  • Я. М. Кусий Національний університет «Львівська політехніка»; 79013, м. Львів,вул. С. Бандери, 12
  • В. В. Ступницький Національний університет «Львівська політехніка»; 79013, м. Львів,вул. С. Бандери, 12
  • Я. М. Литвиняк Національний університет «Львівська політехніка»; 79013, м. Львів,вул. С. Бандери, 12
  • С. М. Ментинський Національний університет «Львівська політехніка»; 79013, м. Львів,вул. С. Бандери, 12
  • В. Г. Панчук ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9965-2021-1(50)-77-90

Ключові слова:

життєвий цикл виробу, стадія створення виробу, технологічний процес, технологічна підготовка виробництва, функціонально-орієнтований принцип, система формоутворення

Анотація

Встановлено пріоритетність досліджень сучасних інформаційних систем керування технологічними процесами виготовлення виробів та впровадження їх у практику машинобудівних підприємств. Описано об’єктно-орієнтований і функціонально-орієнтований принципи проєктування технологічних процесів при виготовленні деталей машин і область їх ефективного використання. Проаналізовано алгоритми формування вихідних параметрів виробів при реалізації об’єктно-орієнтованого і функціонально-орієнтованого принципів проєктування технологічних процесів. Наведено узагальнений алгоритм функціонування CAF-системи у структурі інтегрованої конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. Проаналізовано умови формування параметрів виробів із врахуванням впливу інтегрованої підсистеми конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівного виробництва та технологічної підсистеми „верстат-пристрій-інструмент-заготовка”. Сформульовано основні положення системного підходу при дослідженні формування вихідних параметрів виробів на стадії їх створення у життєвих циклах при реалізації функціонально-орієнтованих принципів проєктування. Проаналізовано умови реалізації фізичних процесів з позиції синергетичного підходу у дослідженні технічних систем. Розроблено математичну модель для прогнозування ймовірності формоутворення заготовки деталі без браку на стадії її створення при реалізації технологічного процесу виготовлення виробу. Наведено множину розв’язків математичної моделі, що визначають ступінь впливу технологічних підсистем на забезпечення вихідних параметрів виробу. За допомогою синергетичного підходу розглянуто процес формування вихідних параметрів виробу як результат взаємодії інтегрованої підсистеми конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівного виробництва та технологічної підсистеми „верстат-пристрій-інструмент-заготовка” із забезпеченням контролю параметрів якості виробу за допомогою CAF-підсистеми і підсистеми реалізації контрольних операцій. Подальші дослідження будуть стосуватися розробленню алгоритмів визначення розв’язків математичної моделі при проєктуванні технологічних процесів виготовлення деталей машин із використанням функціонально-орієнтованого принципу проєктування при забезпеченні регламентованих показників якості їх виконавчих поверхонь.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kusyi Ya.M., Kuk A.M. Investigation of the technological damageability of castings at the stage of design and technological preparation of the machine Life Cycle. Journal of Physics: Conference Series. 2020. Volume 1426. DOI:10.1088/1742-6596/1426/1/012034

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1426/1/012034/pdf.

Kheifetz M.L., Vasilyev A.S., Klimenko S.A. Technological Control of the Heredity of Operational Quality Parameters for Machine Parts. Advanced Materials and Technologies. 2019. № 2.

P. 8 – 18. DOI: 10.17277/amt.2019.02.pp.008-018.

Stupnytskyy V. Features of Functionally-Oriented Engineering Technologies in Concurrent Environment. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). 2013. Vol. 2, Issue 9. P. 1181–1186.

Stupnytskyy V., Hrytsay I. Comprehensive analysis of the product’s operational properties formation considering machining technology. Archive of mechanical engineering. 2020. Vol. 2, № 2.

Р. 1–19. DOI: 10.24425/ame.2020.131688.

Stupnytskyy V. Computer aided machine building technological process planning by the methods of concurrent engineering. Europaische Fachhochschule: Wissenschaftliche Zeitschrift, ORT Publishing. Stuttgart, Germany. 2013. № 3, Section 13. P.346–354.

Kusyi Ya., Stupnytskyy V. Optimization of the Technological Process Based on Analysis of Technological Damageability of Casting. Advances in Design, Simulation and Manufacturing III. Proceedings of the 3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2020, June 9-12, 2020, Kharkiv, Ukraine. 2020. Vol. 1: Manufacturing and Materials Engineering. P. 276–284. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50794-7_27.

Колесов И.М. Основы технологии машиностроения. М. : Машиностроение, 2000. 591 с.

Инженерия поверхности деталей / Суслов, А. Г. и др. М. : Машиностроение, 2008. 320 с.

Технологические и эксплуатационные методы обеспечения качества машин / В.Б. Альгин и др.; под общ. ред. П.А. Витязя. Минск : Беларус. навука, 2010. 109 c.

Проников А.С.: Параметрическая надежность машин. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. 560 с.

Stupnytskyy V. Subsystem of rheological forming modeling in integrated CAD/CAPP/CAM system in machine building. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика». 2012. № 747. С. 139–142. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33445/1/26-139-142.pdf.

Stupnytskyy V. New features CAD/CAM/CAE systems in mechanical engineering. Europaische Fachhochschule: Wissenschaftliche Zeitschrift, ORT Publishing.- Stuttgart. 2012. № 1.P.327–329.

Мелень Р.В., Козунь В.І. Метод оцінки ефективності комплексної системи контролю правильності функціонування телекомунікаційних систем бездротового зв’язку. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: зб. тез доповідей IХ між нар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3–5 жовтня 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 49-50. URL: http://rtt.zntu.edu.ua data/Tezy_ZNTU_2018.pdf.

Иыуду К.А. Надежность, котроль и диагностика вычислительных машин и систем: учеб. пособие для вузов по спец. «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». М.: Высш. школа, 1989. 216 с.

Журавлев Ю.П., Котелюк Л.А., Циклинский Н.И. Надежность и контроль ЭВМ. М.: Сов. радио, 1978. 416 с.

Королюк В.С., Турбин А.Ф. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем. Киев: Наукова думка, 1982. 236 с.

Bobalo Yu.Ya., Horbatyi I.V., Kiselychnyk M.D., Medynsky I.P., Melen M.V. Semi-Markov reliability model of functioning of wireless telecommunication system with complex control system. Mathematical modeling and computing. 2019. Vol. 6, № 2. Р. 192-210. DOI: 10.23939/mmc2019.02.192.

Матов В.И., Белоусов Ю.А., Федосеев Е.П. Бортовые цифровые вычислительные машины и системы. М.: Высш. школа, 1988. 216 с.

Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980. 400 с.

Дружинин В.В., Конторов, Д.С. Проблемы системологии: проблемы теории сложных систем. М.: Сов. радио, 1976. 296 с.

Кононюк А. Е.: Системология. Общая теория систем: в 4-х кн. Кн. 1. Начала. К.: Освіта України. 2014. 564 с. URL: http://ecat.diit.edu.ua/ft/Systemology1.pdf.

Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. М.: Мир, 1979. 279 с.

Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. М.: Радио и связь, 1985. 200 с.

Haken H. Information and Self–Organization. A Macroscopic Approach to Complex Systems: Third Enlarged Edition. Berlin: Springer, 2006. 258 p. DOI: 10.1007/3-540-33023-2.

##submission.downloads##

Опубліковано

27.06.2021

Як цитувати

Кусий, Я. М., Ступницький, В. В., Литвиняк, Я. М., Ментинський, С. М., & Панчук, В. Г. (2021). Формування вихідних параметрів виробу на стадії створення його життєвого циклу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, (1(50), 77–90. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2021-1(50)-77-90

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ТА КОМПЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають