Редакційна політика

При розробці положень редакційної політики журналу «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committeeon Publication Ethics (COPE), а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Видання публікує наукові статті з метою їх поширення серед науковців України та за її межами.

Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Мета видання – висвітлення актуальних питань сучасного високотехнологічного виробництва, розвитку нових наукових течій у техніці та розробки технологій майбутнього нафтогазової галузі.

Завдання видання:

  1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної і прикладної науки, актуальних технічних розробок, впровадження інноваційних проектів відповідно до потреб суспільства в нафтогазовій галузі, нафтогазового обладнання та інженерії програмного забезпечення.
  2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
  3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців, перспективні розробки і нові напрямки науково-технічного прогресу.
  4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.
  5. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених різних відомств та наукових установ до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі.