Публікаційна етика

Публікаційна етика

Науково-технічний журнал «НАУКОВИЙ ВІСНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ» засновником якого є Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу підтримує певний рівень вимог при відборі та прийманні статей, що подаються. Ці вимоги визначаються науковими напрямками збірника, зазначеними у Свідоцтві про державну реєстрацію, проблематикою збірника і стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятим у науковому співтоваристві, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), Committee on Publication EthicsЕтичним кодексом ученого УкраїниCode of Conduct  і прагне дотримуватися її Best Practice Guidelines, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій, редколегій і редакцій видань.

Етичні зобов'язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і сліпе подвійне рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання, якщо матеріали не відповідають науковим напрямкам і проблематиці збірника або є плагіатом на вже опубліковані матеріали. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії та повернути її до редакції.
 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі представлені до публікації рукописи, оцінюючи кожну статтю належним чином, не зважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення чи місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, щоб забезпечити чесний процес рецензування.
 4. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, подання автором однієї роботи до редакцій декількох журналів, багаторазове копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального внеску авторів у публікацію.
 5. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 6. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді (окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису), а матеріали, що містяться у неопублікованому рукописі, можуть бути використані у власних дослідженнях цих осіб тільки за згодою автора.
 7. Відповідальність і права редактора збірника відносно поданого особисто рукопису, повинні бути делеговані будь-якій іншій кваліфікованій особі.
 8. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси (інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні), які можуть вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів).
 10. Редакція збірника не несе жодної відповідальності перед авторами та/або третіми особами за можливий збиток, викликаний публікацією статті.
 11. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так щоб їх висновки могли бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. У рукописі повинні бути вказані відомі авторам небезпеки і ризики, пов’язані з проведеними дослідженнями або застосуванням їх результатів.
 3. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства (доклали значний науковий внесок у представлену роботу і розділяють відповідальність за отримані результати тощо) та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі (за винятком загальновідомих), якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 6. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
 7. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.
 2. Всі члени редколегії є рецензентами.
 3. Рецензент може відмовитися від рецензування, якщо має підстави вважати, що його кваліфікація (чи напрямок) не відповідають рівню досліджень, представлених у рукописі, або має з автором чи співавторами професійні чи особистісні зв’язки.
 4. Рецензент повинен надати об'єктивну оцінку якості рукопису її виклад, а також визначити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів. Рукопис, що надійшов на рецензію, є конфіденційним документом.
 5. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо. Будь-яке твердження про те, що наведений в рукописі матеріал був раніше опублікований, має супроводжуватись відповідним посиланням.
 6. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 7. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.

Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукописі, якщо на це немає згоди автора чи авторів.