Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • УВАГА! Для коректного відображення даних про автора англійською та українською мовою (П.І.Б., адреса місця роботи автора, назва статті, анотації, ключові слова) та чіткої подальшої ідентифікації статті у міжнародних базах даних, присвоєння DOI просимо заповнити Довідку про автора
  за посиланням та прикріплювати даний файл у п. 2 "Вивантаження подання"
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей

Рукописи статей, що подаються до університетських науково-технічних журналів, повинні бути актуальними, зрозумілими, повноцінними, виконані на високому науково-технічному рівні і відповідати нафтогазовому профілю, містити наукову і практичну новизну, викликати інтерес у читачів наукової спільноти.

Рекомендації щодо написання статті:

Стаття не містить елементів плагіату (включаючи перевидання статті або її частин, подання  одночасно в декілька журналів, використання текстів та ілюстрацій без дозволу їх правовласника) і автоплагіату.

Стаття не містить орфографічних і граматичних помилок. Статтю написано грамотно.

 Стаття завершена, не фрагментарна, логічна, не «архівного» чи «статистичного» характеру.

 Стаття спрямована на вирішення конкретних цілей і задач нафтогазової проблематики.

 Стаття висвітлює  важливі регіональні дослідження, які не можуть бути проведені в іншій місцевості і  відображають конкретні географічні, кліматичні, соціально-економічні проблеми.

 Стаття здатна доповнити і розширити як бази Scopus і Web of Science, так і зробити новий внесок у нафтогазову  галузь науки, сформувати нові дискусійні теми, відкрити нові перспективи співпраці в науковій галузі.

  Авторам настійно рекомендується перевіряти кінцеві варіанти статті на помилки, перш ніж повернути виправлений рукопис до редакції, оскільки врахування запізнілих поправок не гарантується. 
Відповідальність за зміст статті і коректність викладеного матеріалу несе автор.

      Для подання статті у журнал на веб-сайт необхідно:

 • зареєструватися як автор;
 • завантажити текст статті у форматі .doc або .docx;
 • завантажити довідку про авторів одним файлом (з обов'язковим зазначенням контактної особи та заповнення всіх полів довідки автора).

     

  Стаття повинна бути структурована за такими пунктами:

 1. Назва статті відтворює її зміст та привертає увагу наукової аудиторії, в тому числі міжнародну. Містить не більше 12 слів.
 2. Анотація (укр. англ. мовами) викладені в одному абзаці (не поділяється на підрозділи), зрозуміла, містить короткий опис проведених досліджень, розкриває основні результати роботи; мету статті сформульовано коректно. 
  Обсяг анотації (кожною мовою окремо) разом із ключовими словами - не менш як 1800 знаків.
 3. Ключові слова повинні конкретизувати інформацію про дослідження, але не узагальнювати її. Складаються з 3-6 словосполучень, відокремлені за допомогою крапки з комою, не повторюються в назві статті, відповідають змісту роботи та  наводять наприкінці анотації відповідною мовою.
 4. Вступ дає змогу оцінити сучасний стан проблеми на світовому рівні (містить не менше 10 посилань на періодичні наукові видання, опубліковані впродовж останніх 5-10 років). Завершується вступ формулюванням мети роботи – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…». В тексті вступу відсутні квадратні дужки з більш ніж 3 джерелами.
 5.  Аналіз сучасних закордонних і вітчизняних досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми і на які посилається автор.
 6.  Висвітлення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується стаття.
 7. Формулювання цілей статті (постановка задачі і методів досліджень, що розглядаються).
 8. Висвітлення основного матеріалудослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів. Розділ дає змогу побачити, що в дослідженнях виключені всі можливі джерела помилок, автор володіє інформацією про всі чинники, що впливають на результат і максимальне уникає їх.

Кількість дослідів повинна бути достатньою, об’єм вибірок має відповідати аналогічним дослідженням,  опублікованим в міжнародних наукових виданнях. Дослідні дані обробляють коректними статистичними методами (перевагу надавати якомога сучаснішим багатомірним). Аналіз результатів містить достатнє статистичне обґрунтування і відповідає загальновизнаним нормам нафтогазової галузі.

 1. Висновки з даного дослідження (наукова новизна, теоретичне і практичне значення). повинні бути:
 • лаконічні, конкретні, відповідають меті і назві статті;
 • дослівно не дублюються у всіх мовних версіях анотацій;
 • не починаються «черговою фразою» (напр., «В результаті проведених досліджень були отримані такі….»);
 • міститься нова інформація, відсутнє перефразування будь яких розділів статті;
 • аргументи логічні і структуровані, дані статті підтверджують і обґрунтовують висновки;
 • висвітлені перспективи подальшої роботи у даному напрямку;
 • відображено, як результати корелюють з очікуваннями і більш ранніми дослідженнями; вказано чи стаття підтверджує чи спростовує вже існуючі теорії і як дослідження вплинуло на процес збагачення наукових знань.
 1. Список використаних джерел слід оформити відповідно до правил для авторів, заснованих на ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ 8302:2015 "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Використані автором літературні джерела, на які є посилання у тексті, наводяться у кінці статті загальним списком у порядку згадування. До нього слід включати лише джерела, на які є посилання у статті. У тексті порядковий номер (згідно списку) літературного джерела, на яке посилаються,  подається  у квадратних дужках, наприклад, [4]. Для кожного джерела зі списку літератури необхідно вказати: DOI (активне посилання: https://doi.org/10. ...) або посилання на web-сторінку (http://…).  Форма для пошуку DOI на сайті Crossref: Crossref system або Link References, або simpleTextQuery
 2. Необхідно подати транслітерацію літератури References

  Ресурс для транслітерації з російської мови – https://translate.meta.ua/translit/

  Ресурс для транслітерації з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia/

     Рекомендований обсяг рукопису статті - від 7 стор.

      Електронний варіант статті повинен задовольняти таким вимогам:

 1.  Стаття набирається у редакторі Microsoft Word на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, ліве – 30, праве – 15.
 2.  Основний текст набирається таким чином:

        2.1. Стиль “звичайний”, гарнітура - Times New Roman (Cyr), кегль 11, абзацний відступ – 0,75 см, міжрядковий інтервал – 1,0.

        2.2. Порядок набору:

        УДК (Times New Roman (Cyr), кегль 11, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

      Назва статті (Arial (Cyr), кегль 14, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

     Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру). Прізвище відповідального за подання статті  автора повинно  бути позначене зірочкою.

    Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт). Якщо автори статті представляють декілька організацій, то необхідно для кожної організації аналогічно вказати її назву, повну поштову адресу і адресу електронної пошти.

   Анотації українською та англійською мовами – кегль (менший від основного тексту статті) – 10, інтервал - 1,0.

    Текст статті, в якому повинні бути вказані вище елементи, обсягом від 7 сторінок.

      2.3. Відбивки по тексту не використовуються за винятком підрозділів статті (підрозділи, підпункти і т. п. відокремлюються відбивками “перед” – 9, “після” – 6).

 1.    Для набирання формул використовується редактор формул Equation v. 3.0. або Math Type 6,9 СтиліText – Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic, Variable - Times New Roman (Cyr), italic, L.C.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matrix/Vector - Times New Roman (Cyr), Number - Times New Roman (Cyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub- Symbol – 10.


Забороняється використовувати вбудований у МS Office версій 10 і вище редактор формул!

Для наочності рекомендується формули відокремлювати  відбивками зверху і знизу–6 пт.

     Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм!!!

 1.  Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування суті статті. Таблиці не повинні дублювати результати, представлені в інших місцях рукопису (наприклад, у вигляді графіків).

     Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 11, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 6 пт.

Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в колонку шириною 80 мм або 165мм!!!

 1.  Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом.

     Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!!

     Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

     Усі рисунки, графіки і фотографії можуть бути чорнобілими, кольоровими або півтоновими.

     Ілюстрації, перескановані з періодики та накреслені вручну, не приймаються!!!

     Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 10, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру. Написи в ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial.

     Забороняється використовувати абревіатуру в назвах.

 

     Додатково до тексту статті додається файл з довідкою про авторів (для присвоєння індексу DOI кожній публікації).

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРА

 1. Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) ___________________________________

           Surname, name and patronymic (in full)                                                              

 1. Номер ORCID ID:  _____________________________
 2. Науковий ступінь, вчене звання_______________________________________________
 3. Місце роботи (повна назва організації та адреса)___________________________

           Place of work (full name of organization)________________________________________

 1. Контактний номер телефону___________________________________________________
 2. Електронна пошта _______________________________________________________________
 3. Поштова адреса з індексом (на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць) ________________________________________________________________________
 4. Назва публікації ___________________________________________________

            Title of article___________________________________

 1. Анотації трьома мовами з ключовими словами (укр.,  англ.) _____________________
 2. Дата подання статті до редакції__________________________________________________

 

     Рукописи, які не враховують наведені вище вимоги, повертаються автору без розгляду по суті. Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата надсилання її кінцевого варіанта.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.