Процедура рецензування

Процедура рецензування

 1. Рукопис статті розглядається редакторами, які оцінюють його відповідність тематиці наукового видання й вимогам щодо оформлення. У випадку позитивного рішення редакторів рукопис передається на рецензування.
 2. Зареєстровані в редакції журналу статті проходять двостороннє конфіденційне (double-blind) рецензування (як рецензенти, так і автори не бачать особистих даних один одного). Рецензування виконують висококваліфіковані фахівці з відповідних наукових напрямів, які мають наукові ступені доктора або кандидата наук. Рецензентів обирає голова редколегії журналу та/або відповідальний секретар з бази даних рецензентів журналу за їх згодою.

III. Рецензент, як правило протягом 10–12 робочих днів з моменту отримання статті робить висновок про можливість її друкування у журналі. Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті, але не можуть перевищувати одного календарного місяця. Якщо рецензування неможливе, рецензент надсилає до редакції вмотивовану відмову протягом трьох днів від дня отримання статті.

ІV. Рецензія має однозначно характеризувати теоретичну або прикладну значущість дослідження, співвідносити назву статті, мету статті і висновки автора з існуючими науковими концепціями. Необхідним елементом рецензії є оцінка рецензентом особистого внеску автора статті в вирішення розглянутої проблеми, її актуальність та новизна. Зазначається відповідність стилю, логіки й доступності викладу наукового характеру матеріалу, повноту і достатність розкриття теми; оцінюється достовірність і обґрунтованість висновків автора, повноту, достатність і актуальність цитувань, здійснених автором, дотримання ним наукової етики, зокрема відсутність у рецензованій статті плагіату.

Рецензенти оцінюють рукопис, виходячи з наступних вимог:

 • результати актуальні, мають новизну та наукову цінність, відповідають тематиці журналу;
 • стиль та оформлення статті відповідають загальноприйнятим нормам і вимогам;
 • назва та анотація статті відповідають змісту;
 • матеріал викладено чітко, логічно, послідовно, стилістично грамотно;
 • наявна обґрунтованість одержаних результатів (моделей, тверджень, технічних рішень) та їх належне тлумачення.
 • структурні складові тексту, ілюстративного матеріалу та додатків мотивовані;
 • висновки обґрунтовані та переконливі;
 • використано достатню кількість джерел, в тому числі іноземних, які відповідають змісту рукопису;
 • діаграми, рисунки, таблиці та формули є суттєвими і зрозумілими, оформлені якісно;
 • бібліографія: адекватна і правильно цитована, є всі необхідні посилання на першоджерела.
 1. Коментарі рецензентів передаються авторам разом із зауваженнями та рекомендаціями. Рецензенти висловлюють думку стосовно публікації статті:

    – прийняти без зауважень;

    – або, прийняти після врахування зауважень рецензента;

    – або, суттєво доопрацювати з повторним рецензуванням;

    – або, відхилити через невідповідність профілю журналу;

    – або, відхилити через те, що стаття містить вже відомі факти.

 1. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації. При підготовці форми використано й узагальнено загальновизнані рекомендації щодо послідовності і організації процесу рецензування (Review Quality Instrument). Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування. В разі отримання рецензії з зауваженнями та рекомендаціями, стаття направляється автору на доопрацювання. Під час доопрацювання статей автор виділяє іншим кольором виправлення та надсилає рукопис у редакцію. Виправлений варіант статті повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Після отримання висновків рецензентів про придатність до опублікування доопрацьованого автором статті рукопису редакційна колегія журналу ухвалює остаточне рішення щодо включення його до чергового випуску журналу. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування рукопису.

VII. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

Остаточне рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається Головним редактором, а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про можливість опублікування статті Редакція повідомляє про це автору й вказує очікуваний термін публікації.

VIII. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття надходить до редакційного портфелю журналу для її опублікування у порядку черги й актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу).

Незначні виправлення стилістичного або формального характеру які не впливають на зміст статті вносяться Редакцією без узгодження з автором. В цьому випадку за необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

Відповідальність за порушення авторських прав й недодержання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора(ів) статті.

Відповідальність за правдивість наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків й рекомендацій й науково-практичний рівень статті несе автор(и).

IX. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом двох років.