РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Authors

  • Д. В. Шлемко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • С. Я. Кісь ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • С. А. Побігун ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15

Keywords:

oil and gas complex, intellectual capital, economic security, power safety.

Abstract

In the article generalized results of estimation of quality of functioning of naftogazovoy industry of Ukraine in the conditions of high-competition environment and intelektualizovanoy economy, with the use of method of expert diagnostics. Attention is accented on that main reason of the crisis phenomena in the naftogazovomu complex of Ukraine on the modern stage is ignoring of problems of the human capitals related to development, by quality of managerial and executive staff.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Бойко Ю.А. Звіт про роботу національної газової спілки України [Текст] / Ю.А.Бойко // Нафтова і газова промисловість. – 2003. – №4. – С. 3-6.
2 Бакай І. Інвестиційні пріоритети НАК „Нафтогаз” [Текст] / І.Бакай // Нафтова і газова промисловість. – 2000. – № 1. – С. 3-4.
3 Іванух Р. Стратегічні проблеми розвитку нафтогазового комплексу України [Текст] / Р.Іванух // Регіональна економіка. – 2000. – № 2. – С. 16 – 25.
4 Данилюк М.О. Напрямки поліпшення
фінансового стану нафтогазовидобувної про-мисловості України [Текст] / М.О.Данилюк, В.К.Орлова // Фінанси України. – 1999. – №1. – С. 7 – 10.
5 Карп І.М. Нафтогазовий комплекс України [Текст] / І.М.Карп //Вісник НАН України. –2006. – № 3. – С.32-41.
6 Denison E. F. Trends in American Economic Growth (1929–1982). – Washington: The Drookings Institution, 1990. – P.30.
7 Грішнова О.А. Людський капітал: Фор-мування в системі освіти і професійної підготовки. [Текст] / О.А. Грішнова. – К.: Знання, 2001. — 325 с.
8 Новікова О.С. Складові формування кадрового потенціалу українських підприємств та їх вдосконалення [Текст] / О.С.Новікова, Т.А.Венгер, В.О.Ковальчук // Вісник ХНУ. – 2008. – Т2. – С.210-212.
9 Кісь С. Я. Графоаналітична модель якості людських ресурсів соціально-економічних систем мезо- і мікроекономічного рівня [Текст] / С.Я.Кісь, В.П.Петренко // Вісник Прикарпат-ського університету ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 7. – С.95-99. – Серія „Економіка”.
10 Кісь С.Я. Просторова графоаналітична модель комплексного менеджменту якістю функціонування організаційних утворень [Текст] / С.Я.Кісь, В.П.Петренко: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [„Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації”]. – Тернопіль,
22-24жовтня 2008р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 254 -256.
11 Кісь С.Я. Щодо стратегічної доцільності та умов трансформування НАК „Нафтогаз України” в сучасну інтелектуальну компанію [Текст] / С.Я.Кісь, В.П. Петренко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць; Дніпропетровський національний уні-верситет. – 2008. – Вип. 240. – С. 1298-1309.

12 Кісь С.Я. Про доцільність виконання масштабної діагностики і оцінки стану персоналу організаційних утворень нафтогазового комплексу України [Текст] / С.Я.Кісь, Д.В.Ти-мошенко, В.П.Петренко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2009. – № 1(19). – С. 147-152.
13 Егоршин А.П. Управление персоналом [Текст] / А.П.Егоршин. – Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
14 Петренко В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління: монографія [Текст] / В.П.Петренко; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д., 2009. – 196 с.
15 Сергій Єрмілов. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: проблемні питання змісту та реалізації / Сергій Єрмілов // Дзеркало тижня. – 2006. – № 20(599). 27 травня – 2червня. – С.9-11
16 На Прикарпатті передбачається змен-шення кількості видобутку нафти і газу через абсурдні причини [Електронний ресурс].
Режим доступу:
http://www.malakava.com.ua/article/8602

Published

2010-01-18

How to Cite

Шлемко, Д. В., Кісь, С. Я., & Побігун, С. А. (2010). РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (1(23), 117–124. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/70

Issue

Section

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА