ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Authors

  • В. П. Петренко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, тел. (0342) 507622
  • Р. Т. Мацьків ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, тел. (0342) 507622

Keywords:

social responsibility, the interested parties (stakeholders), social investment, indicators of social responsibility.

Abstract

The estimation of the main approaches to determining the social responsibility of enterprises. It was used the technique of determining the social responsibility of oil and gas enterprises.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография; под общ. ред. д.е.н. И.Ю. Бєляевой, д.е.н., проф. М.А. Ескиндарова. – М.: КНОРУС, 2008. – 504 с.
2 Методика рейтинга открытости и системности компаний в сфере КСО. – Режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua/gvard/ metod_soc2010.pdf
3 Грицина Л.А. Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (машинобудування)” / Л.А. Грицина. – Хмельницький, 2009. – 20 с.
4 Водницька Н.В. Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.В. Водницька. – Харків, 2008. – 19 с.
5 Matten, D. and Moon, J. Implicit and Explicit CSR: A Conceptual Framework for Understanding CSR in Europe in A Habish, J Jonker, M Wegner, R Schmidpeter (Eds.), CSR Across Europe, 2004: in print. Germany: Springer.
6 Юзык Л.А. Социальные инвестиции как форма социальной ответственности / Л.А. Юзык // Наука й економіка. – 2009. – Т.1, №3 (15). – С. 295–300.
7 Хоняев С.Н. Социальные инвестиции как форма реализации социальной ответственности предприятий : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” / С.Н. Хоняев. – Волгоград, 2006. – 18 с.
8 Палійчук М.В. Трансрегіональні корпоративні структури і регіональна економіка: умови ефективної взаємодії та співпраці / М.В. Палійчук, В.В. Шкварилюк, В.В. Попович, Р.Т. Мацьків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – № 2(20). – С. 5-11.
9 Економічна енциклопедія: у трьох томах ; відп.ред. С.В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с. Т.1. – 2000. – 864 с.
10 Доклад о социальных инвестициях в России 2004 год: роль бизнеса в общественном развитии; под общ. ред. С.Е. Литовченко. – М. : Ассоциация менеджеров, 2004. – 80 с.
11 Винников В.С. Управление социальным инвестированием в корпорациях: теоретико-методологический аспект : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. на-ук : спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)” / В.С. Винников. – М., 2007. – 24 с.
12 Краплич Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : посібник для бізнесу та неприбуткових організацій ; [Упоряд. Р. Бовгиря, С. Пайсаніді, О. Краплич, А. Кіслов, та ін.]. Рівне: Фундація ім. князів-благодійників Острозьких, 2005. – 74 с.
13 Кряж М.С. Вплив державної політики на формування соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу / М.С. Кряж // Державне будівництво. – 2008. – №2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/ 2008-2/doc/2/24.pdf
14 Проект. Національний стандарт України “Системи управління соціальною відповідальністю. Вимоги”. – Режим доступу: http://csr-ukraine.org/ rozrobka_nacionalnogo_standartu_z_.html
15 Мазурик О.В. Соціальний аудит в системі соціального управління / О.В. Мазурик, Т.Є. Єрескова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2008. – С. 230-233.
16 Шихвердиев А.П. Качественный индекс социальных инвестиций как показатель эффективности корпоративной социальной ответственности [Електронний ресурс] / Шихвердиев А.П., Серяков А.В. // Режим до-ступу: http://csrjournal.com/lib/analiticarticle/2033-kachestvennyjj-indeks-socialnykh-investicijj-kak.html
17 Мацьків Р.Т. Ідентифікація шляхів підвищення ефективності взаємодії структурних складових трансрегіональних суб’єктів господарювання з органами управління місцевих громад / Р.Т. Мацьків // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т.1. – №3. – С.124-127.
18 Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / Лазаренко О., Колиско Р., та ін. – К.: Видавництво “Енергія”, 2008. – 96 с.

Published

2010-11-02

How to Cite

Петренко, В. П., & Мацьків, Р. Т. (2010). ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, (4(26), 125–130. Retrieved from https://nv.nung.edu.ua/index.php/nv/article/view/471

Issue

Section

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Most read articles by the same author(s)